Farmacinių medžiagų šalinimas

Farmacinių medžiagų problema tampa vis labiau aktuali atrandant jas mūsų aplinkoje – upių vandenyje, geriamajame vandenyje. Pirmu atveju, farmacinės medžiagos kenkia vandens gyvūnijai, o antru atveju – patenka į žmogaus organizmą. Farmacinės medžiagos į paviršinius vandens telkinius patenka išleidžiant nepakankamai išvalytas nuotekas, kurios atitinka į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumo normas, tačiau jose aptinkamos nedidelės, bet reikšmingo, prioritetinių teršalų likutinės koncentracijos. Tokias nuotekas po pirminio ir antrinio nuotekų valymo reikia papildomai apdoroti naudojant tretinį valymą. Vienas iš plačiai taikomų tretinio valymo būdų – pažangioji oksidacija. Šio proceso metu yra oksiduojami visi vandenyje esantys organiniai teršalai. Dėl po keleto metų įsigaliosiančių prioritetinių teršalų (tame tarpe ir farmacinių medžiagų) išleidimo ribojimų, tretinio nuotekų valymo sprendinių įgyvendimnimas bus privalomas jau netolimoje ateityje. Tinkamas nuotekų išvalymas užkirs prioritetinių teršalų patekimą į gamtą ir tuo pačiu į žmogaus vartojamą geriamąjį vandenį.